6.10.2015

Ikäihmisten kotihoitoa kehitetään ja kaiken ikäisten omaishoitoa vahvistetaan

Sipilän hallituksen yksi kärkihankkeista tavoittelee iäkkäille ihmisille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisempia, paremmin koordinoituja ja kustannuksia alentavia palveluita. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan mukaan ensisijaisia ovat kotiin järjestettävät ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut. Omais- ja perhehoitajien hyvinvointia tuetaan, jotta hoitotehtävän houkuttelevuus paranee ja omaishoidon ja työssäkäynnin yhteen sovittaminen helpottuu. Iäkkäiden ihmisten ja heidän perheidensä elämänlaatu säilyy ja kalliin laitoshoidon tarve vähenee.

Toimenpide 1: Kotihoito uudistuu


Iäkkäiden palvelujen järjestelmä uudistetaan luomalla integroitu palvelukokonaisuus, joka mallinnetaan ja pilotoidaan. Uudistus toimeenpannaan käytännön työtä ohjaavalla alueellisella ja valtakunnallisella koordinaatiorakenteella. Tuloksena on asiakaslähtöinen, kustannusvaikuttava ja yhteen sovitettu palvelujen kokonaisuus, jossa kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia.

  1. Luodaan uudistusta toimeenpaneva, käytännön työtä ohjaava alueellinen ja valtakunnallinen ohjaus  ja toimeenpanorakenne.
  2. Valtioneuvosto vahvistaa reformin linjaukset.
  3. Palvelukokonaisuus mallinnetaan.
  4. Toteutetaan kuntakokeilut, joissa pilotoidaan palvelukokonaisuuden määrittämiä uusia yksilöllisiä kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen konsepteja erilaisten iäkkäiden erilaisiin tarpeisiin (esim. maahanmuuttajat).
  5. Toimintamallia arvioidaan prosessin kuluessa ja sen päättyessä.
Toimenpide 2: Omais- ja perhehoito uudistavat palvelujen rakennetta ja -valikoimaa

Kärkihankkeessa luodaan uusi omais- ja perhehoidon toimintamalli. Se painottuu hyvinvoinnin tukeen, valmennukseen ja kuntoutukseen. Omais- ja perhehoitajien hyvinvointia tuetaan toimenpiteillä, jotka lisäävät hoitotyön houkuttelevuutta ja helpottavat omaishoidon ja työssäkäynnin yhteen sovittamista. Tuloksena eri ikäisten omais- ja perhehoidossa olevien asiakkaiden sekä heitä hoitavien elämänlaatu säilyy ja laitos- ja muun ympärivuorokautisen hoidon tarve vähenee.

Toimintamallista käynnistetään kuntakokeilut. Kokeiluissa vaikuttaviksi osoittautuvat toimintatavat juurrutetaan vahvalla ohjauksella alueellisen koordinaatiorakenteen avulla poikkihallinnollisessa yhteistyössä.


Kirjoittaja: Oili Harri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti