18.8.2014

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA IKÄKUNTOUTUKSEENKIN?

Kesäukkosen jylistessä ja koirien juoksennellessa edestakaisin ulkona ja sisällä on hyvä hetki kirjoittaa blogiin. Pentukoiraa salamointi ja ukkonen vähän jännittää, joten näppäimistön vieressä on pidettävä namipaloja ja aina aika ajoin yrittää vastaehdollistamista: kun kuuluu jylinää, saa nameja. :) 

Olen etätyön vankka kannattaja. Kun toimistolla työpäivät täyttyvät kaikenlaisten enemmän tai vähemmän kiireellisten tai välttämättömien asioiden hoitamisesta, voi etätyöpäivän aikana antaa ajatusten lentää ikäkuntoutuksen maailmaan. Ajattelun vapautta tarvitaan aatteellisen ja voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen toiminnassa. Vaikka emme voikkaan parantaa koko maailmaa, on kaikessa tekemisessämme yhdistyksen perustehtävän oltava aina mielessä.

Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen strategia vuosille 2013-2017 hyväksyttiin vuosi sitten yhdistyksen kokouksessa. Strategiassa linjataan toimintaa tuleville vuosille, otetaan kantaa ikäkuntoutuksen kannalta keskeisiin haasteisiin ja määritellään toiminnan painotusalueet strategiakauden aikana.

Yhdistyksellä on aktiivinen rooli tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien ja varhaisen vaiheen kuntoutusmenetelmien ja toimintatapojen kehittämisessä. Ikäkuntoutuksessa korostetaan asiantuntijuutta, moniammatillisuutta ja aitoa asiakaslähtöisyyttä. Strategiakaudella toiminnassa nostetaan esiin erityisesti ikääntyvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden sekä ikäihmisten psykososiaalista toimintakykyä tukevan ehkäisevän kuntoutuksen kehittämistarpeita. 

Yhteiskunnan tulee mahdollistaa kaikille eri ikääntyviin kohderyhmiin kuuluville hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset ratkaisut. Teknologia tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia toimintakyvyn, osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kunnat järjestävät yhä useammin internetiin perustuvia verkkopalveluita. Mahdollisuuksia on tarjottava myös monipuoliseen ja terveelliseen ravintoon, liikuntaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä turvalliseen ja esteettömään elinympäristöön. Lainsäädännön muutoksilla pyritään varmistamaan, että iäkkäät ihmiset saavat yksilöllistä ja tarpeittensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen avulla. Kuntien on varauduttava palvelujen tarpeen kasvuun ja suunniteltava toimintaansa vastaamaan aikaisempaa paremmin väestön ikääntymiseen ja tukemaan ikäihmisten toimintakykyä.

Ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn edistämisen tarpeet ohjaavat kuntoutuksen sisältöjä, menetelmiä ja toteutusta. Haasteena on kehittää uudenlaisia ja asiakaslähtöisiä sisältöjä, menetelmiä ja toimintatapoja. Tieto- ja viestintätekniikan avulla toteutettavan kuntoutuksen työkaluja voivat olla internet, intranetit, tietokonepohjainen teknologia sekä erilaiset kuntoutuksen verkko- ja mobiilisovellukset. Verkossa tapahtuva kuntoutus on sosiaalinen prosessi siinä, missä perinteinenkin kuntoutus; myös verkkokuntoutukseen kuuluu ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Lisäksi verkossa on mahdollista seurata ja ohjata kuntoutustoimintaa asiakkaalle sopivaan aikaan, sopivalla tahdilla ja sopivassa paikassa. Oheismateriaalit, tehtävät ja palaute voidaan helposti ja pienin kustannuksin jakaa verkon kautta.

Koko kuntoutussektori kaipaa uudenlaista verkostoitunutta ja nykyaikaista teknologiaa hyödyntävää toimintakulttuuria, jonka kehittämisessä järjestöt voisivat olla aktiivisesti mukana. Kuntoutus ei muutu, jos kuntoutuksen toimijat eivät muutu. Tämä kääntää katseen ammatilliseen perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen ja niiden kiireellisiin uudistamistarpeisiin.

Näillä ajatuksilla toivotan lukijoillemme aktiivista ja innovatiivista elokuun jatkoa!